Reisitingimused

1. Mõisted ja reisikorraldaja vastutus

Reisikorraldaja– OÜ Atlanto Arendus, kasutab kaubamärki EXITRAVEL&TRAINING
Reisija– tähendab isikut, kes võtab või on nõus võtma paketi või isik, kelle nimel lepingu peaosaline nõustub paketti ostma või isik, kellele lepingu peaosaline või ükskõik milline teine osapool paketi üle annab.
Vahendaja– tähendab isikut VÕS § 866 lg 4 mõttes, kes müüb või pakub müügiks Reisikorraldaja poolt koostatud pakette.
Pakett– tähendab ette korraldatud kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevast teenusest: transport, majutamine, muud turismiteenused (mis ei kuulu ei transpordi ega majutuse juurde ja mis moodustavad paketi OSA). Neid teenuseid müüakse või pakutakse müügiks ühise hinna eest ja teenus katab pikemat perioodi kui 24 tundi või sisaldab ööbimist.
Reisileping tähendab kokkulepet, mis ühendab Reisijat Reisikorraldajaga või Vahendajaga.
Uus tellimus– reisija esmane kirjalikku taasesitamist võimaldavalt esitatud soov reisilepingu sõlmimiseks või muu sidevahendi kaudu esitatud esmane soov reisilepingu sõlmimiseks, millele Reisikorraldaja on vastanud kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel ning mille reisija on aktsepteerinud.
Kaugreisid on Reisikorraldaja poolt korraldatavad reisid, mille puhul kasutatakse erinevaid transpordi liike nagu liini- ja/või tšarterlennuk, laev, rong, buss või nende kombinatsioone.
Grupp on vähemalt 8 täishinda maksvat reisijat, kes reisivad samal ajal ühel marsruudil ja peatuvad sama(de)s hotelli(de)s. Grupi hulka ei arvata soodushinnaga reisijaid (lapsed, lisavoodis reisija jmt.). Kui  algne grupitellimus muutub ja täishinda maksvate reisijate arv jääb alla 8, grupisoodustust ei kohaldata.
Laps on Reisija vanuses 2 – 11 aastat (k.a.).
Imik on reisija vanuses 0 – 2 aastat ja kes ei ole reisi alguskuupäevaks veel 2 aasta vanuseks saanud. Imikule pole ette nähtud omaette istekohta ega majutuskohta.
Vääramatu jõud on asjaolu, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Maksetähtaeg – on Reisijale esitatud arvel märgitud kuupäev, milleks reisija reisiraha peab laekuma reisikorraldajale. Kui reisiraha ei laeku maksetähtajaks,on reisikorraldajal õigus kogu reisitellimus tühistada vastavalt üldistele reisi annulleerimise tingimustele p. 3.1 ja juba tehtud maksed tagastatakse vastavalt p.3.1.1 kuni 3.1.6 toodud tingimustele.Kui reiisjal ei ole  mingil põhjusel võimalik tasuda reisitasu maksetähtajal, tuleb sellest kirjalikult informeerida reisikorraldajat ja võimaluse korral kokku leppida uus mõlemaid pooli rahuldav maksegraafik. Kõik sellised muutused tuleb fikseerida kirjalikult

1.1 Reisikorraldaja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.
1.2 Reisikorraldaja reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõud tõttu (sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.), aastate keskmisest erinevate ilmastikuolude vms. tõttu.
1.4 Reisikorraldaja ei vastuta edasimüüja poolt antud ebatäpse info eest.

1.5 Lepingu sisu
1.5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kirjeldavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.6 Abistamise kohustus Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, reisija tasub sellega seotud lisakulud.
1.7. Kuna maailmas ei ole ühtset süsteemi hotellide kategooriatesse jagamisel, siis hotellide kategooriad (ehk eestlaste mõistes ” * “-tärnid) erinevad suuresti sõltuvalt riigist ja maailmajaost.
Hotelli kategooria määratlus tuleneb üldiselt kahest poolest:
– hotelli tubade suurus ja varustatus; üldine kulumine või vastupidi – hiljutine renoveerimine/värskendamine
– hotelli teenuste kvaliteet ja osutatavate teenuste hulk.
Hotelli osad toad võivad olla värskelt renoveeritud, teised mitte. Sellises hotellis Reisikorraldaja ei garanteeri reisija sattumist renoveeritud tuppa. Osades hotellides võivad toimuda hooldustööd/sanitaarremont reisijate hotellis viibimise ajal.
Reisikorraldaja ei vastuta majutusasutuse naabruses/kõrval/lähedal toimuda võivate ehitus- ja/või remonttööde eest.
Paljud hotellid pakuvad imikutele tasuta imikuvoodit , kuid seda ei saa alati ette garanteerida.

Reisikorraldaja toodud pildimaterjal on illustreeriv ja hotellitubade pildid võivad mõnevõrra erineda tegelikest tubadest nii suuruse, kujunduse, värvivaliku kui ka sisustuse poolest. Reisikorraldaja ei saa Reisijale garanteerida, et ta satub täpselt hotelli kodulehel esitatud tuppa ja Reisikorraldaja ei vastuta hotelli kodulehel esitatud pildimaterjali õigsuse eest.

Kui reisija satub õnnetusse või raskustesse omal vastutusel, s.t. mitte Reisikorraldaja esindaja või partnerfirma esindaja kaudu ostetud ekskursioonidel, väljasõitudel, matkadel, sõidukite rentimisel jmt., siis abistamise kohustust ei ole.
1.8 Reisijal lasub omavastutus reisi katkemise, reisile hilinemise ja reisi ärajäämise kindlustuse hankimisel. Reisikorraldaja ei korva reisi annulleerimise või ilmastiku vm. Reisikorraldajast mittesõltuvatel asjaoludel reisi mittetoimumisega ja/või katkemisega seotud kulusid, need kulutused korvab kindlustuse olemasolul kindlustusfirma ja kehtiva kindlustuse puudumisel jäävad need kulud reisija kanda.
1.8 Istekohad transpordivahendites ja voodid majutusasutustes on arvestatud statistiliselt keskmistele normaalsete mõõtudega reisijatele. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisijate mõõtmed on sellised, et Reisija ei mahu ettenähtud istmele/asemele ja tuleb lunastada eraldi koht lisatasu eest.

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine

2.1 Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on valinud reisi ja tasunud ettemaksu (teinud broneeringu).
2.2 Broneeringu kinnituseks tuleb reisijal tasuda ettemaks reisija kohta 7 päeva jooksul alates broneeringu tegemise kuupäevast ning ettemaks tuleb tasuda vastavalt reisipaketi maksumusele vähemalt alljärgnevalt:
* kuni 150€ maksva reisipaketi puhul 50€
* kuni 300€ maksva reisipaketi puhul 100€
* kuni 600€ maksva reisipaketi puhul 200€
* kuni 900€ maksva reisipaketi puhul 300€
* kuni 1500€ maksva reisipaketi puhul 500€
* üle 1500€ maksva reisipaketi puhul 600€
2.3 Reisi ülejäänud maksumus (sh lisateenused) tuleb tasuda hiljemalt 50 päeva enne reisi algust.
2.4 Maksetähtajad kehtivad juhul kui tellimuses ei ole märgitud teisi maksekuupäevi. Juhul, kui reisini on jäänud vähem kui 50 päeva, eripakkumiste, ainult lennupiletite jms puhul kehtivad tellimuses märgitud maksekuupäevad.
2.5 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, juhul kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest reisijaid koheselt teavitama. Sellisel juhul tagastatakse kliendi poolt tasutud summa täies ulatuses (va viisade vormistamise kulutused).

2.5 Reisija erisoovid – reisija saab esitada erisoove reisikorraldusele ja reisikorraldaja edastab need soovid vedajale/majutusasutusele/toitlustusettevõttele, kuid reisikorraldaja ei saa garanteerida nende soovide täitmist kui tegemist ei ole eraldi tasustavate lisateenustega. Erisoovideks on näiteks, kuid mitte ainult : kõrvuti või teatud kohas paiknevad istekohad lennukis, kõrvuti või lähestikku asuvad toad hotellis, ülemine/alumine korrus hotellis, vaade hotellitoast, üks suur või kaks eraldi voodit, taimetoit või mõni muu eritoit jmt. Erisoovid peab esitama reisikorraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

3. Annulleerimistingimused

3.1 Reisijal on õigus annulleerida järgmistel tingimustel:
3.1.1 Hiljemalt 65 päeva enne reisi algust, tasudes Reisikorraldaja bürookulud kuni 400 € inimese kohta ja juba tehtud võimalikud otsekulud.
3.1.2 Võimalike otsekulude all mõistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi konkreetsele reisile (näit. viisa ja hotelli/lennukipileti/reisipaketi trahv)
3.1.3 64 – 40 päeva enne reisi algust, tasudes 50% reisi hinnast inimese kohta ja juba tehtud võimalikud otsekulud.
3.1.4 Kui annulleerimise hetkel on reisini 39 päeva või vähem, on Reisikorraldaja õigus kinni pidada reisi kogumaksumus. Kui reisija jääb kohale tulemata või tuleb küll kohale, aga reis ei toimu, kuna tal pole kaasa võetud selleks vajalikke dokumente, raha tagasimaksmist ei toimu.
3.1.5 Kui reisi annulleerib reisiseltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja reisija(te)l kohustus tasuda muutusest tingitud lisatasu.
3.1.6 Kui on tegemist eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisel kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.

3.5 Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste
3.6 sätted. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata.
3.7 Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.

EBAMEELDIVUSTE VÄLTIMISEKS SOOVITAME VORMISTADA TERVISE-JA REISITÕRKEKINDLUSTUS!

Palume kõigil, kes tellivad reisikindlustuse, tutvuda. 4. Reisija kohustused ja vastutused

4. Reisija kohustused ja vastutus

4.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid, reisi edukat läbiivimist ega kahjustada  reisikorraldaja mainet. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.
4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Reisija võib omandada eraldi pagasikindlustuse.
4.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

5. Hinnad ja hinnamuutused

5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.
5.2 Juhul, kui pole teisiti märgitud, ei kuulu reisi hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus.Hotellitoad tuleb vabastada kell 10.00.
5.3 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
5.3.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda;
5.3.2 transpordihindade muutumisel, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
5.3.3 valuutakursside muutumine.
5.4 Hotellide eritellimus maksab 45 € Reisija kohta.
5.5 Hinnasoodustused. Lapse hinnasoodustus kehtib ainult koos 2 täishinda maksva reisijaga koos reisivale lapsele. Imik maksab 20% reisipaketi 1koht 2ses toas hinnast, lennukis omaette istekohta imikul pole.Imiku hind kehtib 1 täiskasvanuga koos reisivale imikule. Müügiedenduskampaaniate soodustused kehtivad soodusreisi tellimisel kampaania ajal. Soodustused kehtivad väljakuulutamise hetkest ja ei oma tagasiulatuvat jõudu. Kehtib üks soodustus korraga.

6. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi.

6.1 Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
6.2 Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem reisijaid kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti.

7. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta.

7.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
7.1.1 Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama kuid mitte hiljem kui 20 päeva enne planeeritavat reisi.
7.1.2 Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms.). Samuti kui mingil muul põhjusel on reisi võimatu teostada Reisijate julgeolekut ohtu seadmata.
7.2 Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
7.3 Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle makstud raha, maha arvates ärajäänud reisiga teostatud ettemaksed ja bürookulud.

8. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping

8.1 Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
8.2 Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada kui üksiku nais/meeskoha ootajale ei ole leidunud samasoolist kaaslast ja reisija ei soovi majutuda üheses toas makstes ühese toa lisatasu

9. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine

9.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele.
9.2 Puudusteks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
9.3 Puuduseks ei või pidada ka reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi.
9.4 Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
9.5 Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest, kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus.
9.6 Puuduseks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli võimaluse korral asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga. Kui samaväärset majutust ei ole võimalik saada, siis kokkuleppel reisijaga võib majutuse asendada ka madalama taseme majutusega, hüvitades reisijale tekkinud hinnavahe.
9.7 Puuduseks ei saa pidada reisikava muutust, kui see on tingitud vääramatust jõust (loodusjõududest, poliitilsest olukorrast, sõjast, streigist jne.)
9.8 Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda ka edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni õiguse eest vastutab edasimüüja.
9.8 Puudusest teatamine
Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada konkreetse teenuse osutajale ja/või Reisikorraldaja esindajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist kirjalikult teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui viis (5) kalendripäeva peale reisi lõppemist. Hilisemaid kaebusi ei käsitleta, sest hiljem puudub reisikorraldajal võimalus juhtunu kohta adekvaatset infot saada ja/või juhtunut rekonstrueerida. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuse kohta võib kirjutada ka Reisikorraldaja esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda.

10. Puuduste kõrvaldamine

10.1 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
10.2 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.

11. Kahjude korvamine

11.1 Reisikorraldaja korvab reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja või tema esindaja tegevuse(tuse)st.
11.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
11.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).
11.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
11.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
11.6 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult.
11.7 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
11.8 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele.
11.9 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samas kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorrldaja tekkinud probleemi lahendada.
11.10 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
11.11 Reisikorraldaja vastutus piirdub sihtkohamaa konsulaaresinduse nõuetega. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei anta viisat.
11.12 Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.
11.13 Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisikorraldaja ega ühegi muu firma poolt.

12. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

12.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1).
12.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
12.3 Reisija ei vaja lennukipileti/pakettreisi/laevapileti kirjalikku tõlget eesti keelde.

REEGLID KÄSIPAGASILE  – https://www.tallinn-airport.ee/reisijale/pagas/reeglid-kasipagasile/?fbclid=IwAR1pk-KUczxZhK0r0FqcEX-SzZA30HnLPvrmUnjyqOeqTn8aVGJzeDVphOM

PAKETTREISI LEPINGU STANDARDINFO TEABELEHT:
Teabeleht   – Teabeleht Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist Atlanto Arendus OÜ (EXITravel&training) kaudu reisiks täiendavaid reisiteenuseid, ei saa Te kasutada EL-i direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral tagatud õigusi. Seetõttu ei vastuta Atlanto Arendus OÜ kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga. Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid Atlanto Arendus OÜ kaudu sama külastuse või sama kontakti käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab Atlanto Arendus OÜ-l EL-i õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta temale tehtud maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita osutamata. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata. Atlanto Arendus OÜ- l on tagatis garantiikindlustus Salva Kindlustuse AS is. Reisija võib kõnealuse üksusega Salva Kindlustus AS, Pärnu mnt 16, Tallinn, salva@salva.ee ja telefoninumber: 6 800 500) või asjakohasel juhul pädeva asutusega Tarbijakaitseamet (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/kontakt, Pronksi 12, 10117 Tallinn ja telefoninumber: 6 201 920) ühendust võtta, kui Atlanto Arendus OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse reisiteenuste osutamisest. Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET

Direktiiv (EL) 2015/2302 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET